• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / ادبی / ادب زاگرسی / قسمت سوم و چهارم لرسروی انتخاباتی

  پرویز اکبری

  قسمت سوم و چهارم لرسروی انتخاباتی

  در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورا  و شورای شهر،حتی ماه ها قبل از آن ، کاندیدا ها به شیوه های گوناگون در پی جلب توجه و کسب رای مردم تمام توان خود را بکار می گیرند  واز هر فرصتی برای تماس با آنان استفاده می کنند. به گزارش بلوطستان، یکی از متداول ترین شیوه های ارتباط و  گفتگوی رو در رو با مردم ،مراسم عزاداری و مجالس ترحیم است که در فرهنگ ما نیز جایگاه ویژه ای دارد و اگر فردی در چنین ایامی دار فانی را وداع گوید،  بدون شک کاندیدا ها فرصت را غنیمت شمرده و هریک به نوبه ی خود ضمن شرکت در تمامی مجالس و مراسم به انواع لطایف الحیل سعی در جلب توجه بازماندگان متوفا  دارد در شعر زیر به گویش بالاگریوه موضوع  فوق دست مایه ی طنز قرار گرفته است.

  آنچه در زیر می آید بخش سوم سروده ی انتخاباتی است که به گویش بالاگریوه همراه با رگه هایی از طنز و بکارگیری ضرب المثل های اصیل لری توسط شاعر خوش قریحه‌ی پلدختری سرایش شده است بخش اول دوم آن پیشتر تقدیم مخاطبان فرهیحته ی بلوطستان گردید اینک بخش سوم پیشکش می گردد.

   

  هر کس شانس داره، دعاش در گیره / دادای داره ، دی  موقع  میره

  دی موقع میره  یا ماه رمضو / که کس آوی دش  نزنه و  زو

  مرده  چنونه  سعادت  داره / پرسچی پشت سر یک صو تا ایواره

  نعشش هی گرمه ، ای  بنه  خدا / کاندیدیا  دونن  پرسش ها کجا

  کاندیدیا چی دال نین و کو پونش / پرسش گرم کنن  وراز  بچونش

  لش دادا حالا  گرمه  بیچاره / کاندید اولی بونگش  ور داره

  کاندید دویمی پشت سر او یا / گو مرحوم کی رته و رحمت خدا؟

  خومو فامیلیم د هیرت رته؟! / همسا عامو زام ، دوما عمته!

  و جون بچونم دیر  خور  ویمه / سی مرحوم دادا جو و سر ویمه

  سیمی یا گو د هولش بیمه / تا دو سالونی و کولش بیمه

  گو تیام کور با ار  تابمیرم / نون نمک دادا روه د هیرم

  خدا بیامرز پرچ پرچ نیرش وی / باند وباند بازی، خو و هیرش وی

  وصیت کرده د آخر نفس  / گوته رای بونی سی فلونه کس

  وا تلگرام هر روز وام  چت کرد / ای سرطان شر نفسش قت کرد

  بهشت جات  دادا  وا  اینترنتت / حیف بی مرده شور دس کرد د پتش

  چارمی یایه ، دسی هم د باش / گو ای مرحومه کی منه و جاش؟

  هیچی دی دنیا وا خوش نورده / خدا بیامرزش ،خو موقی مرده

  نماز میتش بیلی خوم بونم / چون مه ای کاریان وظیفه دونم

  چار چو تابوتش ، چار دشو گیره / قربی راس کرده  دادا فقیره

  دادایی نوی یه فرشتی وی / دادا کوچکله حرف بریشتی وی

  حیف بی بمیره ، ایما بمونیم / وسجلد مردش رایی هم بونیم
  یکی  چن دفه فاتیه بونه / روغنی یاره دی سی پرسونه

  هریکی پارتی نی بونن د کار / که سخنران بان د سر ای مزار

  هرکس پیروز با د ای قورسو / هی منی رته و بهارسو

  وا بگو مگو ،وا ناگرونی / یکشو شرو کنه و سخرونی

  تعریفی کنه ، د  دادا مرده / گو شجاعت بچو هی خوش برده

  فامیل چنونه نیایه گیر هیچ کس / حیف صد حیفم ، دیمش  د دس

  د ای مرحومه خاطری دارم / گوت رو بنویس ، دونس رای یارم

  قدر نیکی یاش  تا هیسم  دونم / نومش تا ابد ،  ها و سر زونم

  د مین فامیل مو ناریم د طورش / بیلی تا مه  خوم بونم ده قورش

  باقی کاندیدیا هر کوم و یه طور / خون غمین گیرن ، و بالا سر قور

  نیر دمین قورش دادا بی دنو / پرسش آباده  چی سر خرمنو

  تا دی دنیا بی کس نومش نیاورد / وا ای مردنش نومی درآورد

  *****

  تا وارد مه بیدی،  هی پیل هاس کردی / رتی  و مجلس قربی راس کردی

  “هی ایقه بارت رته  وا کول گاو”۱ /  غرور گرتت بیدی و  ارواو

  مردم ساده ان او شیر پاک هرده / منن همه کس چی خوشو مرده

  “اگر به قرنن پر گپشو آوه۲ / اگر نه قرنن کارشو خراوه”
  ” آدم دروزه حافظش کمه “۳ / گو مه هیچ د ای حرفیا نزمه

  د کجا گوتم همسات  عمه مه /  زونم لال با  ار ای حرفن زمه

  چی باقی مردم یه رای ونیه / دروازه هونم د جا کنیه

  هر روز اعصابم کردیه  خراو / رای نونیه و نها ای  آو

  عامو ولم کو وا ای یه  رایت /  دلخور هم بوی ، گور ننه ….

  باغبو آه خش و خوش نینه / “د موقع میوه گوشش سنگینه”۴

  ارواو  “خدا خوش بسته  ده گرده”۵ / قول وقرایان کل د هیر برده

  ارواو “دی خرش د پیل گذشته “۶ / منی هیچ کسی واردش نه گشته

  ارواو اعتنا  دی و  کس ناره / ماهی چند ملیو درآمد داره

  “بارونیا دوشی ،ترکیان پوشی”۷ / کی وت گوت ارزو خوت بفروشی

  “آو و جو رته باز هم یا و جو”۱۰ / کس فتح نکرده د قرآن درو

  مه ادب دارم نورم نومش / هرچی سیش کردیم همه حرومش

  هو “اکبری”بی ای قبان  سیت دوخت / نونی سی خوت و دودمونت پخت

  پایان قسمت سوم

  خدا همیشه ها وا لا راسو / خوش گوته حقت د زورگو بسو

  “بن باریک بریه ،مرد د قوینی”۱ / آخرش سزا کاریا خوت دبنی

  تا حرفی وت زن یغه خوت دردی / هر کسین یه طور بی منت کردی

  “نون زرنگین هیچ کس نهرده”۲ / “روزگار هر دوری وا یکی گرده”۳
  ،
  هی دل خوش کردیم گوتیم دی ورگرد / اما و جون خوم چپشون گرگ هرد

  …….پاکل آوی نیا و جات / هی د خرماوا  آوما وا  نهات

  هی د شهر آوما من و بنیرت / او باقی مردم رتن د هیرت

  “اگر شمشیرت کنجی ورداره”۴ / “ناحق که بوی حنات رنگ ناره”۵

  “برگ برند ت بی و ایل آوسری”۶ / پشت کردی وشو هرگس نوری

  هرچی دور گوش دی کس وا دورت نی / د پیایا خو کس هم شورت نی

  نه و مقامه ، و نه و هیکله / رفیقو رتن سحرت باطله”۷

  “بار کچ هیچ موقه نرو و منزل”۸ / مردم نا حقیان گرتن د دل

  “د خر ایفتایی گردیلی دیدی”۹ / و وعده درو رسمون کشیدی

  چی کمالاوی که پیلن رومنی / طعنه همالو غیرتمون جومنی

  کومالاو بردت تا زیر پیل هیزه / ایسه هی پرسیم هی گون مریضه

  ای دکتر هپی د و دادایی / بیت ای مردم کردش و شایی

  “قرآن درو روز شیم داره” ۱۰ / نسل دروزن “د گل دراره”۱۱

  ای مردم اول نومت گپ کردن / قرآنیا درو “زینت چپ کردن”۱۲

  “د ایسه بیا بور دی کاسه ورت”۱۳ / سازهل یاکت بین و چمرت

  هر کوم د تیمت رتن وا لایی / تا عمر داری وا دما نیایی

  و حرف ……..ایمان فروختی / خواری خوت ونی و شو گروختی

  پایان قسمت چهارم
  ادامه دارد

  2 نظر

  1. سلام قابل توجه خوانندگان محترم
   آنچه در بالا تحت عنوان لرسروی انتخاباتی ملاخظه،می فرمایید
   مربوط به سالها قبل بوده که در آستانه ی انتخابات اخیر به درخواست تعدادی از دوستان برای انتشار تقدیم نشریه ی پر طرفدار و محبوب بلوطستان گردید
   اما گویا به علت تراکم مطالب و خبرهای داغ انتخاباتی قبل از انتخابات مجالی برای منتشر کردن آنها پیدا نشده بود و هم اینک دراختیار خوانندگان عزیز قرار گرفته است
   این تذکر را عرض کردم تا خدای ناکرده سوء برداشتی پیش نیاید و با انتخابات اخیر ربط داده نشود
   با سپاس و امتنان از خوانندگان فهیم

   • سلام آقای اکبری شما نیز نیک می دانید که

    سلام.آقا. امروز به تمنای غربتم .سری به بخش های ادبی سایت های کهن دیار م زدم با مثنوی -رقص-از استادعلیپور شروع کردم تا به -چهل سرو-ازبلوطستان رسیدم وتذکر آقای اکبری.که خودشان بهتر می داند(گذشت آن زمان.که آن سان گذشت)سیاست داردمانندموریانه برفرهنگ وادبیات واعتقادات و……..درپس لایه ای مخفی حمله می کند.دستهای سیاس دارندبرآن فضایی که هم وغمش پاسداری ازمیراث دیارکهن زاگرس میانه بودغلبه می کنند.وهرکدام ازنگهبانان فرهنگی را به جناحی می کشانند.گرجه مدام میثاق نامه های بی طرفی رابرخ ایلات می کشند.ولی دم خروس وبانگ خروس درزیر صدره های نمایشی …………………….اشکاراست .بلوطستان داشت -دارجنگه-می شد..که از تیرکل و……….تازیخمان بگوید.باتبرسیاست بریدند وخمیرش کردند.وازخمیرش پاره کاغذی مهیا کردندبرای نمایش آلبومی از…………………../حیف چه بسا طی داشتیم درسایه سار خس بلوطستان..امیدوارم من اشتباه فکرکنم .کرداوت اردور سرکلتون

    ۰

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا