• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / لزوم بازنگرى در سياست هاى گذشته اصلاح طلبان 

  رضا خواجوی

  لزوم بازنگرى در سياست هاى گذشته اصلاح طلبان 

   

  پيشبرد جنبش اصلاحات نيازمند استراتژى مشخص است . تفكر اصلاحات به خاطر هم راستايى با آزادى خواهي ، دمكراسى ، حقوق شهروندى و … بر اساس فرهنگ و واقعيات جامعه ايرانى ، همواره هم سو با مطالبات بخش عمده اى از جامعه بوده ، با اين حال اصلاح طلبان در عرصه عمل نيز اين مزيت بزرگ را در سابقه خود دارند كه با نگرشى واقع بينانه و مبتنى بر پختگى سياسى ، ظرفيت توأمان جامعه و حاكميت را براى ايجاد تحولات ، در سياست هاى خود لحاظ نموده و با آن كه بيشترين پايگاه اجتماعى را داشته اند و بسيارى از اشخاص برجسته اين جريان همواره در معرض ترور و زندان و حصر و محدوديت هاى اجتماعى و … بوده اند ولى هرگز نه در پى انتقام گيرى بوده و نه در ارزيابى توان حاكميت و ظرفيت تحمل هزينه از سوى مردم ، دچار توهم شده اند تا با فرستادن حاميان خود به ميدان مين راديكاليسم ، كشور را دچار آشوب كنند .

  بعبارتى اصلاح طلبان از اين حيث ، آن جا كه نبايد كارى را انجام دهند ، انجام نداده اند و هزينه بى حاصل بر ملت و كشور تحميل نكرده اند .اما اين تمام ماجرا نيست . اصلاح طلبان نبايد همه ناكامى هاى خود را به حساب پايين بودن ظرفيت جامعه بگذارند و از ضعف هاى درونى خود مانند فقدان استراتژى و برنامه مشخص غافل شوند . به ثمر رسيدن اصلاحات نيازمند تعامل با حاكميت است و نه ضديت با آن ، اما شايد همين فقدان استراتژي و برنامه است كه سبب شده تا تعامل با حاكميت براى تامين منافع مردم در مواردى جاى خود را به تعامل با مردم براى تامين منافع حاكميت داده و موجب سرخوردگى مردم از اصلاحات شود .

  پایان بخش سوم

  رضا خواجوی / بلوطستان

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا