• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / موقعیت حساس است ،تقصیرها را به گردن استاندار و نزدیکانش نیاندازیم

  مدیرکل بهزیستی لرستان به دفاع از استاندار برخاست

  موقعیت حساس است ،تقصیرها را به گردن استاندار و نزدیکانش نیاندازیم

   

  مدیرکل بهزیستی لرستان در دفاع از اقدامات استاندار و مسئول دفترش نوشت: مبادا با انداختن تمام تقصير ها به گردن استاندار و نزديكانش نقش و سهم مركز نشينان و وزراء و رويه دولت را ناديده گرفت.
  ١-به نظر حقير توقع از دولت روحاني را بايد با با نگاه به عملكرد دولت در”انتصابات” وتوزيع مناصب وانتخاب وزراء تعديل كنيم
  ٢- در يك مقطع زماني بسيار حساس قرار داريم مبادا با انداختن تمام تقصير ها به گردن جناب دكتر خادمي استاندار محترم و نزديكانش نقش وسهم مركز نشينان و وزراء ورويه دولت در عدم رعايت “تفكيك قوا”وترس از “استيضاح”وفشار و…….را ناديده گرفته وباعث كدورت و دلخوري استاندارمحترم از همفكراني كه انتظار حمايت دارند شده و باعث فاصله وعدم ارتباط، كه خواست وآرزوي رقيب سياسی است شود.
  ٣- بنده خود شاهد تلاش وكوشش جناب استاندار براي ابقاء برخي مديران اصلاح طلب وحتي تا مرز درگيري لفظي بوده ام وكنار آمدن وزراء با دخالتهاي نابجا را تقبيح ودفاع از مديران توانمند حامي دولت را از اصول كاري خود اعلام كرده. ٤-آقاي استاندار خود چهره اي فرهيخته ودانشگاهي هستند كه بانگاهي عالمانه وسيستماتيك و”كل نگر” براي توسعه “متوازن” و”همه جانبه استان”برنامه داشته كه البته همه شما دوستان “دغدغه مند” ميدانيد “توسعه”فرايندي زمانبر هست كه فراغِ بال وحمايت همه جانبه وهمگرايي همه عناصرِ “مؤثر” را مي طلبد كه حاشيه وهجمه منافي آن هست. ولي متأسفانه بيشتر انرژي دراستان ما صرف حل حواشي مي شود
  ٥- اين روزها از اقدامات مدير كل حوزه رياست جناب اقاي “موحد پور” ابراز نارضايتي ميشود كه با واقعيت وسوابق سياسي ودلسوزي ايشان براي افكار اصلاح طلبانه همخواني نداشته زيرا باشناختي كه بنده از طريق همكارانم در استان كهگيلويه وبوير احمد پيدا كرده ام ومذاكرات حضوري با ايشان ، بمانند ما از اوضاع سياسي و”يأس” و”سرخوردگي” طرفداران دولت نگران ميباشند.
  ٦-به نظر حقير بايد بجاي كوبيدن بر طبل تفرقه وايجاد دلخوري وساختن فرصت براي رقيبِ محترمِ سياسي، بدنبال ياري وكمك وارتباط مؤثر وسازنده با استاندار محترم وارائه راهكار باشيم.
  ٧-با هجمه هايِ دامنه دار وفرصت سوزي ناشي از انداختن تقصير تشنگان قدرت و”تماميت خواهان مركز نشين” كه خدمت به خلق وتوان مديريت براي حل مشكلات مردم را اولويتي قائل نيستند جز منافع وآينده سياسي خود به گردن نماينده عالي دولت براي راه انداختن جنگ ودعواي دولت عليه دولت كه نشانه زيركي آنان است نتيجه اي نخواهد داشت بلکه باعث تضعيف دولت و از دست رفتن سرمايه اجتماعي و پايگاه قدرتمند مردمي تفكر اصلاح طلبي كه تنها نيروي بي بديل مردمي ميشود.
  ٨-اگر منصفانه قضاوت كنيم تاكنون هيچ اصول گرايي با ابلاغ مستقيم جناب استاندار منصوب نشده است.
  ٩-بخشي از مشكلات موجود را بايد ناشي از انشقاق و تفرقه دربين نيروهاي همفكر ونگاه منسوخ قوميتي وعدم تابِ آوري وتحمل وتوجه به اصل اساسي “رواداري” و”رواج مچگيري” به جاي دستگيري ونبود تشكيلات مُنسجمِ سياسي وهدر رفت انرژي بجاي هم افزايي دانست.
  ١٠- وخلاصه مي طلبد با احترام به بزرگان وپيشكسوتان عرصه سياست، از آنان بخواهيم باپذيرش “پلوراليسمِ” سياسي و به رسميت شناختن اختلاف ديدگاه،كه امري بديهي است ونقد درن گروهي بارايزني محلي وملي استاندارمحترم را در پيشبرد اهداف عالي توسعه متوازن واميدبخشي به نسل نوجوان وجوان كه موتور محركه دربزنگاه هستند و واگذاري نقشها به آنان ياري نمايند تا بادرس گرفتن ازخطاي استراتژيك “تفرقه” درگذشته كشتيِ به گل نشسته را به ساحل رهنمون شده وباتشكيل تشكلي فراگير از تشتت وتفرقه بپرهيزند./بلوطستان

   

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا