• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / خبری / دانستن حق شهروندی است

  شهرام شرفی

  دانستن حق شهروندی است

   

  انتصابات در سطح مدیرکلی، براساس قانون، با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.وقتی انتصابی در سطح مدیرکلی یک اداره انجام میشود استاندار بایستی، سه موضع شفاف ذیل را برای مردم استان اعلام نماید تا روایتهای متعدد و متناقضی از موضع استاندار شکل نگیرد:

  الف) اعلام نماید به صورت شفاف که مخالف این انتصاب بوده است و انتصاب صرفا توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده است.

  ب) اعلام نماید به صورت شفاف که موافق انتصاب مربوطه بوده است.

  پ) اعلام نماید که تفاوتی برایش نداشته است که وزارتخانه در انتصاب مربوطه، کدام گزینه را منصوب نموده یا میخواهد در آینده منصوب نماید.

  مهم این است که استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی هر استانی، موضع شفاف خود در رابطه با انتصاب مربوطه را به صورت شفاف، رسانه‌ای و روشن با مردم در میان بگذارد.

  در هر انتصابی در سطح دایره اختیارات قانونی استاندار هر استانی، دانستن موضع شفاف نماینده عالی دولت منتخب ملت، یک حق دمکراتیک شهروندی است.

  شهرام شرفی / مدیرکانال چکیده خبر

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا