• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / ادبی / ادب زاگرسی / په‌ژاره ی نه‌ره‌سین (اندوه نرسیدن)- علیرضا خانی

  شعر کردی با ترجمه

  په‌ژاره ی نه‌ره‌سین (اندوه نرسیدن)- علیرضا خانی

   ئه ی ده روه چه

  چه وه ری که سی

  نییه چه وه یلی

  پاوه ن دیاری وان و

  ئه سره یلی

  کوره گلاله یل نادیاری زمسانن

  ئه ی ده روه چه

  چه وه ری که سی نییه

  ده سه یلی

  په ل وه چه یل هشک

  سه رماوه زن و پایلی

  سونه یل نه رمیاگ

  هه ر مالی

  هه ر قه لبی

  ئه ی ده روه چه

  چه وه ری که سی نییه

  ئیوارگانی

  مه ترووزه له په ژاره ی نه ره سین

  و شوه کیان چول هولی

  بی زگ هاتن که ی.

  هر چند بر این باورم که شعر را نمی توان با قطعیت و تمام و کمال ترجمه کرد و آن هم به این دلیل که بایستی از صافی زبان دیگر آن را عبور داد و در این گیر و دار آن زنجیره ی احساس و لطافت از هم گسیخته خواهد شد ولی چون بعضی از دوستان فارس ما که کردی بلد نیستند توصیه کردند برای آشنایی آنها با اشعار کردی امرشان را اطاعت و اشعار را ترجمه ی فارسی می کنم. باشد که مورد پسند واقع گردد.

   ترجمه شعر بالا: این پنجره* منتظر کسی نیست چشمانش زنجیر بادند و اشک هایش باریکه جوی های زمستان این پنجره منتظر کسی نیست دست هایش شاخه های خشک دی ماهند و پاهایش ستون های تخریب نشده ی هر خانه ای هر قلبی این پنجره منتظر کسی نیست غروب هایش پراز اندوه نرسیدن و صبحگاهانش ویار آمدن دارد. ترجمه ی واژه های کلیدی: *ده روه چ=پنجره در کوچک را نیز می گویند/ چه وه ری= منتظر/ پاوه ن=زنجیر /گلال=رودخانه /نادیاری=پنهان ، دور از چشم اهالی ،ناشناس/ئه سر= اشک/ په ل وه چ=شاخه ی کوچکی که تازه جوانه زده باشد/نه رمیاگ=تخریب نشده/ئیواره=غروب/ شوه کی=صبح/په ژاره=اندوه/مه ترووز=لبریز/نه ره سین=نرسیدن/چول هول = خالی/هاتن= آمدن.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا