• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / نَفَس تَنگ وُ قَفَس تنگ

  لرسروی از عزیز نادری

  نَفَس تَنگ وُ قَفَس تنگ

   

  نَفَس تَنگ وُ قَفَس تنگ وُ مِ دارِِم صد هوس اِمشو

  کِسالت دار وُ نالونِم ؛ دِ سیکی* دی قفس اِمشو

  نه نِزگی ها دِ پایام وُ نه حالی سی سفر دارم

  نه قُرپی مَنَ سی مَنِ ؛ نه رَه پیش وُ نه پَس اِمشو

  وِ شوق بُردِه می تاختِم ؛ که یِ سَر عُمرِمِ باختِم

  سی خُم هر چیی که ساختم ؛ تَموم دَم دِ دَس اِمشو

  چی اَفتوِ لُوءِ بُونِم ؛ بییَ دنیا وِ زِندونِم

  پَریشونی هِراسونِم ؛ نِمیا وا سَر نَفَس اِمشو

  گُپِم طُمِش مثِ ژَهرهَ؛ دِ شادی دِل چِه بی بَهره

  خدا هَم وا دِلِم قَهره ؛ مُوءَ بُو بُت پَرَس اِمشو

  اَذوچی خُوا وِ خُواو رَتَ؛ خِلاصی نارَ ایی ظُلمت

  وِ زِل بُو تُن کُو وِ پا وُ وِ اَفتُو بُو بَرَس اِمشو

  “عزیزِ ” بی سر وُ سامو ؛ چِتَ اِمشو پَکَر حالی؟

  نَحَردَه مِی کُجا رَتی که بیَی مَسِّ مِس اِمشو

  اُما بونگی دِ بُونِ دِل ؛ که مَس نیسِم وِ جونِ دل

  فقط رَتِم سی شُونِ دِل ؛ سِراغِ خَرََّه خَس اِمشو

  پانوشت:

  *سیکی= گوشه ایی *نِزگی=رمقی؛ نایی؛ توانی *قُرپی= قربی ؛ منزلتی *بییَ= شده است *گُپِم= دهنم *طُمِش= طعمش ؛ مزه اش *ژَهره= زهر است *بی بهره =بدون سهم است *مُوءَ بُو بُت پَرَس = میگوید بت پرست شو *وِ زِل بُو= به ستاره زحل بگو *بونگی= صدایی * د بُونِ دِل= از ته دل *خَرََّه خَس= گِل با غلظت بالا

  عزیز نادری

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا